Песня Samsara Prayers, автор A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Ниже представлена вся информация о Samsara Prayers от A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada доступная на нашем сайте. Вы можете прослушать песню, скачать её, прочитать текст песни, а так же посмотреть видео клип с ней.

Название произведения: Samsara Prayers

Автор: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Длительность mp3 записи: 08:30

Оценки: 0

Текст просмотрели: 206

Добавлено: 2015-04-13

Скачать

Ещё произведения автора A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Текст этой песни:

Sri Sri Gurvashtaka

(Glories of the Spiritual Master, sung for early morning mangala arati,
by Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura)

(1)

samsara-davanala-lidha-loka

tranaya karunya-ghanaghanatvam

praptasya kalyana-gunarnavasya

vande guroh shri-charanaravindam

(2)

mahaprabhoh kirtana-nritya-gita-

vaditra-madyan-manaso rasena

romancha-kampashru-taranga-bhajo

vande guroh shri-charanaravindam

(3)

shri-vigraharadhana-nitya-nana-

shringara-tan-mandira-marjanadau

yuktasya bhaktamsh cha niyunjato ‘pi

vande guroh shri-charanaravindam

(4)

chatur-vidha-shri-bhagavat-prasada-

svadv-anna-triptan hari-bhakta-sanghan

kritvaiva triptim bhajatah sadaiva

vande guroh shri-charanaravindam

(5)

shri-radhika-madhavayor apara-

madhurya-lila-guna-rupa-namnam

prati-kshanasvadana-lolupasya

vande guroh shri-charanaravindam

(6)

nikunja-yuno rati-keli-siddhyai

ya yalibhir yuktir apekshaniya

tatrati-dakshyad ati-vallabhasya

vande guroh shri-charanaravindam

(7)

sakshad-dharitvena samasta-shastrair

uktas tatha bhavyata eva sadbhih

kintu prabhor yah priya eva tasya

vande guroh shri-charanaravindam

(8)

yasya prasadad bhagavat-prasado

yasyaprasadan na gatih kuto ‘pi

dhyayan stuvams tasya yashas tri-sandhyam

vande guroh shri-charanaravindam

(9)

srimad-guror ashtakam etad uccair

brahme muhurte pathati prayatnat

yas tena vrindavana-natha-sakshat-

sevaiva labhya janusha ‘nta eva

Видео
Srila Prabhupada ~ Samsara Davanala
Комментарии (0)
Добавить мнениеПроверка на ботов: